Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Nông Quốc Cờ

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0834644703

nqco@langson.gov.vn

Hoàng Tanh Đạo

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

0911137854

htdao-03@langson.gov.vn

Nông Văn Báu

Phó chủ tịch TT HĐND xã

0888189588

nvbau@langson.gov.vn

About