Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Nông Văn Nhận

Chủ tịch UB MTTQ VN xã

0918878921

nhannv@langson.gov.vn

Nông Thị Hoa

Kế toán – Tài chính

0911137808

nthoa-12@langson.gov.vn

Lương Thị Hồng

Chủ tịch HLH Phụ nữ xã

0948903431

lthong-06@langson.gov.vn

Nông Văn Tuần

Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM xã

0833820336

nvtuan-10@langson.gov.vn

Lý Văn Đề

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0974823326

lvde@langson.gov.vn

Lương Minh Thụ

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

0947597332

lmthu@langson.gov.vn

Dương Văn Xuân

Trưởng Công an xã

 

dvxuan@langson.gov.vn

 

About