Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Điều kiện tự nhiên, diện tích, lịch sử, truyền thống văn hóa, các di tích, danh thắng trên địa bàn xã:

- Xã Đoàn Kết là xã vùng ba nằm ở phía Tây bắc huyện Tràng Định. Xã có tổng diện tích là 5.053,84 ha, chia thành 06 thôn, bản. Có 284 hộ, .1284 nhân khẩu; dân số trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 81%. Phía bắc giáp xã Vĩnh Tiến, phía tây giáp xã Tân Yên, Phía đông giáp xã Kanh Long,  phía Nam giáp xã Cao Minh, Phía tây giáp xã Cao Minh và tỉnh Cao Bằng .

- UBND xã Đoàn Kết là cơ quan hành chính cấp cơ sở, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và UBND huyện, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng. Tổng số cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của UBND xã tại thời điểm báo cáo có 20 người, trong đó: Cán bộ 10 người; Công chức 10 người.

- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Nà slản, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

- Tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể: Tổng số Đảng viên toàn xã 151 người, có đầy đủ các tổ chức đoàn thể từ xã đến chi hội thôn.     

About