Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Hoàng Văn Thụ

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

0915754983

Hvthu-07@langson.gov.vn

Lý Văn Thịnh

Phó chủ tịch UBND xã

0942011905

lvthinh04@langson.gov.vn

 

 

 

 

Nông Văn Đạt

Công chức Văn hóa – Xã hội

0945177801

nvdat-04@langson.gov.vn

Lương Bích Hậu

Công chức Văn hóa – Xã hội

0855990688

lbhau@langson.gov.vn

Lý Minh Điệp

Công chức Văn phòng – Thống kê

0943981987

lmdiep@langson.gov.vn

Nôn Thị Thủy

Công chức Văn phòng – Thống kê

0941140529

ntthuy-08@langson.gov.vn

Dương Văn Báo

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0941140570

baodv@langson.gov.vn

Mạc Văn Tuấn

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0817868284

uanmv-10@langson.gov.vn

Lương Văn Tuân

Công chức Địa chính – Xây dựng

0825309064

lvtuan-06@langson.gov.vn

Nông Ngọc Hạ

Công chức Địa chính – Xây dựng

0911138018

hann@langson.gov.vn

About